dis­clai­mer

Dési­rée van der Jagt (Kamer van Koop­han­del: 24423195), ver­leent u hier­bij toe­gang tot desireevanderjagt.nl ("de Web­site") en publi­ceert hier ter infor­ma­tie tek­sten, afbeel­din­gen en andere mate­ri­a­len. Dési­rée van der Jagt behoudt zich daar­bij het recht voor op elk moment de inhoud aan te pas­sen of onder­de­len te ver­wij­de­ren zon­der daar­over aan u mede­de­ling te hoe­ven doen. De infor­ma­tie op de Web­site is bedoeld als vrij­blij­vend en niet als een con­creet aan­bod om een over­een­komst te slui­ten. Over­een­kom­sten wor­den alleen geslo­ten door aan­vaar­ding van een als zoda­nig aan­ge­duide offerte.

beperkte aan­spra­ke­lijk­heid

Dési­rée van der Jagt spant zich in om de inhoud van de web­site zo vaak moge­lijk te actu­a­li­se­ren en/of aan te vul­len. Ondanks deze zorg en aan­dacht is het moge­lijk dat inhoud onvol­le­dig en/of onjuist is.

Voor op de web­site opge­no­men hyper­links naar web­si­tes of dien­sten van der­den kan Dési­rée van der Jagt nim­mer aan­spra­ke­lijk­heid aanvaarden.

auteurs­rech­ten

Alle rech­ten van intel­lec­tu­ele eigen­dom betref­fende deze mate­ri­a­len lig­gen bij Dési­rée van der Jagt. Kopi­ë­ren, ver­sprei­den en elk ander gebruik van deze mate­ri­a­len is niet toe­ge­staan zon­der schrif­te­lijke toe­stem­ming van Dési­rée van der Jagt, behou­dens en slechts voor zover anders bepaald in rege­lin­gen van dwin­gend recht (zoals citaat­recht), ten­zij bij spe­ci­fieke mate­ri­a­len anders aan­ge­ge­ven is.