Door mid­del van het invul­len van de tool Wer­k­ener­gie­ana­lyse kreeg ik inzicht in waar ik sta in mijn werk. Het legt de vin­ger op de zere plek, maar laat ook zien welke aspec­ten ik meer aan­dacht kan geven om meer ener­gie uit mijn werk te halen. Dat is in mijn hui­dige baan fijn, maar ook bij het zoe­ken naar een toe­kom­stige baan zeer rele­vant. De tool zelf was pret­tig in te vul­len en het gesprek daar­op­vol­gend een waar­de­volle aan­vul­ling. Ik heb gemerkt dat je vaak wel een glo­baal beeld hebt van jezelf, maar hier in een gesprek echt de tijd voor nemen, maakt dat beeld nog scher­per. Het gelijk door­zet­ten naar een plan met acties maakt het zeer con­creet. Dan heb je echt iets in han­den.
Ik vond Dési­rée erg sterk in het gelijk­waar­dig com­mu­ni­ce­ren, goed kun­nen luis­te­ren en kri­tisch door­vra­gen. Het was goed te mer­ken dat Dési­rée veel erva­ring heeft op het gebied van coa­ching. Ze cre­ëerde een pret­tige en vei­lige sfeer en bracht ver­fris­sende inzich­ten die voor mij­zelf daar­voor niet scherp waren.

Marieke Kok

De Wer­k­ener­gie­ana­lyse dwingt je om na te den­ken over je werk en de taken die je hebt. Waar­van krijg je ener­gie, wat kost ener­gie? Dit geeft met­een al een goed inzicht. Het navol­gende gesprek met Dési­rée is pret­tig: ze stelt goede vra­gen, trekt dui­de­lijke con­clu­sies en is eer­lijk. Het per­soon­lijke pri­o­ri­tei­ten­plan is fijn om met­een mee aan de slag te gaan.

Wil­leke de Groot

De Wer­k­ener­gie­ana­lyse levert je nieuwe inzich­ten op en zet je aan het den­ken. En daar speelt Dési­rée een belang­rijke rol in. Zij toont belang­stel­ling, luis­tert en stelt de juiste vra­gen. Op een pret­tige manier voer je samen het gesprek en kom je tot nieuwe ideeën. Zeker een aanrader!

Marieke van der Post