dési­rée van der jagt

coa­ching & advies

aan­pak

Het benut­ten en ont­wik­ke­len van talen­ten staat bij mij cen­traal. Ik werk ont­wik­ke­lings- en prak­tijk­ge­richt. Of het nu gaat om het terug­krij­gen of ver­gro­ten van jouw werk­ple­zier, het ver­be­te­ren van jouw com­mu­ni­ca­tie op de werk­vloer of het vin­den van een andere baan.

Meten is in mijn optiek ook bij coa­ching weten. Dus zet ik instru­men­ten als de Wer­k­ener­gie­ana­lyse en de Drijf­verens­can in, zodat jij aan het begin van jouw coacht­ra­ject met­een weet waar je staat en waar we gericht aan kun­nen werken.

Mijn tome­loze nieuws­gie­rig­heid, taal­vaar­dig­heid, com­mu­ni­ca­tie­vaar­dig­he­den, prak­ti­sche insteek maar ook mijn erva­ring, rela­ti­ve­rings­ver­mo­gen en humor zet ik in om samen met jou jouw talen­ten beter te benut­ten en ver­der te ontwikkelen.

Ik heb de oplei­ding Mas­ter Coach gevolgd bij het Euro­pees Insti­tuut de Baak en ik ben aan­ge­slo­ten bij de beroeps­ver­e­ni­ging voor coa­ches Nobco.

 

loopbaan­­­coaching

Wat drijft jou en wat maakt jou blij? Wil jij meer uit je werk halen? Ben of moet jij op zoek naar iets anders? Met loop­baan­coa­ching inven­ta­ri­se­ren we waar jij warm of koud van wordt, waar jij van gaat glim­la­chen maar bovenal waar jij ener­gie van krijgt. Ik help jou jouw keu­zes inzich­te­lijk te maken en scherp te krij­gen. Met als resul­taat dat jij deze keu­zes ook daad­wer­ke­lijk in daden kunt omzet­ten. Ver­groot jouw werk­ple­zier en werk aan een duur­zame arbeidsrelatie.

 

van min­der werkstress

naar meer werkplezier

Werk­stress helpt om ons werk goed te doen en het is hele­maal mooi als een beetje werk­stress steeds opnieuw nieuwe uit­da­gin­gen geeft. Te veel of lang­du­rige werk­stress kan ech­ter tegen wer­ken. Dan beïn­vloedt werk­stress onze emo­ties en ons den­ken nega­tief en het kan ook licha­me­lijke klach­ten geven.

Het liefst wil­len we die klach­ten voor zijn, maar dat lukt niet altijd. Lang­du­rige werk­stress bouwt zich op, maar er is wel wat tegen te doen. Door bij­voor­beeld goed in kaart te bren­gen wat jou ener­gie geeft en waar de ener­gie weg­lekt. Hoe ziet balans er voor jou uit en wat bete­kent dat voor de inde­ling van je werkzaamheden?

In het pro­gramma Van min­der werk­stress naar meer werk­ple­zier begin­nen we met een nul­me­ting waarin jouw ener­gie­ge­vers en nemers in kaart wor­den gebracht. Daarna ga je in een op jouw maat gemaakt coach­pro­gramma aan de slag om jouw eigen ener­gie­bron­nen beter te benut­ten. Dit alles resul­teert in meer rust in je hoofd en lijf en ook een betere werk­ba­lans, dus meer werkplezier.

dési­rée van der jagt

Eigen­heid maakt mooi en af en toe ook lelijk

visie

Ieder van ons neemt altijd iets eigens mee. Dat maakt ons uniek en net een tik­kie anders. Die eigen­heid maakt mooi en af en toe ook lelijk: het com­plete palet van onze eigen(n)aardigheden. Vaak schui­ven we dat eigene weg om te vol­doen aan aller­lei ver­wach­tin­gen: van fami­lie, vrien­den of collega’s. Onge­merkt ga je daar­door net een tik­kie min­der functioneren.

Op het werk, in je soci­ale leven maar ook thuis. Het is dus zaak om jouw eigen­heid niet uit het oog te ver­lie­zen en zono­dig te her­vin­den. Als jij dat tik­kie anders gewoon met je mee­neemt en durft te laten zien, wordt jouw leven een stuk inte­res­san­ter, leu­ker maar vooral aan­ge­na­mer en relaxter.

dési­rée van der jagt

Hoe dich­ter je bij jezelf blijft,
hoe gro­ter de kans op succes

mis­sie

Voor mij staat eigen­heid cen­traal. Ik sti­mu­leer je om jouw ver­haal te ver­tel­len en dat lei­dend te laten zijn bij het maken van keu­zes waar jij vol­le­dig ach­ter­staat. Hoe dich­ter je bij jezelf blijft, hoe gro­ter de kans op suc­ces. Wer­ken en leven van­uit eigen­heid ver­groot je geloof­waar­dig­heid. Dat krijg je overal terug: in de wijze waarop je func­ti­o­neert, com­mu­ni­ceert, samen­werkt en leeft met anderen.

Naast eigen­heid is per­soon­lijke ont­wik­ke­ling mijn belang­rijk­ste drijf­veer. Ont­wik­ke­ling hoeft niet per se groot te zijn. Het opnieuw leren kij­ken naar mijn omge­ving en het waar­ne­men van zaken die al lang stil­zwij­gend op de ach­ter­grond aan­we­zig zijn, bete­ke­nen voor mij ook ont­wik­ke­ling. Het helpt mij keer op keer nieuwe din­gen in mijn omge­ving en in men­sen te ontdekken.

 

con­tact

 

dési­rée van der jagt coa­ching & advies
West­blaak 90 unit 2.19
3012KM Rot­ter­dam
desiree@desireevanderjagt.nl
06 52546478

 

Kamer van Koop­han­del Rot­ter­dam 24423195