wer­k­ener­gie­ana­lyse

  • Weet jij waar jij ener­gie van krijgt in je werk?
  • Heb jij een goede energiebalans?
  • Weet jij wat je echt anders wilt in je werk?

Je krijgt ant­woord op deze vra­gen, door het maken van de Wer­k­ener­gie­ana­lyse®. Deze ana­lyse samen met 1 coach­ge­sprek is een zeer effec­tieve methode voor een per­soon­lijk loop­baan­ad­vies. Door­dat we tege­lij­ker­tijd een per­soon­lijk ont­wik­ke­lings­plan maken, kun je direct na afloop aan de slag met jouw acties.

De Wer­k­ener­gie­ana­lyse® geeft inzicht in jouw ener­gie- en stressbron­nen
Door het maken van deze ana­lyse zie je waar jij zelf wel of geen invloed op hebt. Hier­door kun je vooraf bewust afwe­gen hoe effec­tief een actie is. Door­dat jij hel­der hebt wat jouw wen­sen zijn, kun je gericht met je lei­ding­ge­vende of HR mana­ger in gesprek. Als uit de ana­lyse blijkt dat het werk en/of orga­ni­sa­tie niet meer bij je past, kun je doel­be­wust gaan net­wer­ken en solliciteren.

Wat levert de Wer­k­ener­gie­ana­lyse® op?

  • Betere ener­gie­ba­lans, tevre­den­heid en motivatie
  • Inven­ta­ri­sa­tie over­tui­gin­gen en patronen
  • Hogere bevlo­gen­heid
  • Leren rea­lis­ti­sche doe­len te stel­len en keu­zes te maken
  • For­mu­le­ren van loopbaanstappen
  • Vast­stel­len van opleidingsbehoefte

Bekijk hier de demo­film http://youtu.be/Z9HwHBOXWlce.