dési­rée van der jagt

inte­rim senior communicatie-
advi­seur, woord­voer­der en
tekstschrijver

dési­rée van der jagt

Brede, maar ook
ori­gi­nele kijk op communicatie

advies en
woordvoering

Met mijn jour­na­lis­tieke ach­ter­grond, werk- en levens­er­va­ring beschik ik over een brede, maar ook ori­gi­nele kijk op het com­mu­ni­ca­tie­vak. Voor zowel externe als interne com­mu­ni­ca­tie­tra­jec­ten ben ik in te huren. Ik ben besluit­vaar­dig, daad­krach­tig en doel­ge­richt. Nieuwe mate­rie maak ik mij snel eigen en ik kan goed uit de voe­ten in een onbe­kende omge­ving. Ik heb een antenne voor wat in mijn directe omge­ving speelt. Dat­zelfde geldt voor de gevoe­lig­he­den van een orga­ni­sa­tie. Door mijn jour­na­lis­tieke ach­ter­grond beschik ik over een goede en vlotte pen en een brede alge­mene ontwikkeling.

Weten voor welke orga­ni­sa­ties ik de afge­lo­pen jaren opdrach­ten heb uit­ge­voerd, kijk dan op mijn Lin­kedin pagina.

 

 

tekst­pro­duc­tie

Ik maak zowel jour­na­lis­tieke als com­mer­ci­ële pro­duc­ties. Mijn stijl is hel­der en zakelijk.
Com­plexe mate­rie begrij­pe­lijk op papier te zet­ten, is de uit­da­ging voor zowel de journalistieke
als de com­mer­ci­ële pro­duc­ties. Ook bij com­mer­ci­ële opdrach­ten kies ik altijd voor een jour­na­lis­tieke aanpak.

con­tact

dési­rée van der jagt advies
Info@desireevanderjagt.nl
06 52546478

Kamer van Koop­han­del Rot­ter­dam 24423195