mBIT-coa­ching 

Heb je ooit een con­flict erva­ren tus­sen je gedach­ten, gevoe­lens en je daden? Of mis­schien heb je moeite om je doel­stel­lin­gen, plan­nen of dro­men te rea­li­se­ren? Of heb je moeite met het nemen van beslis­sin­gen of met het ver­an­de­ren van slechte gewoon­tes zon­der echt te weten waarom? Of heb je mis­schien het gevoel dat er iets aan ont­breekt en je niet hele­maal trouw bent aan wie je diep van bin­nen wer­ke­lijk bent??

Dan is de kans groot dat je her­se­nen niet vol­le­dig con­gru­ent en even­wich­tig met elkaar in ver­bin­ding staan. Want wan­neer hoofd, hart en buik in even­wicht met elkaar zijn, cre­ëert dat een inner­lijke wijs­heid waar­door het moge­lijk wordt onze intu­ï­tie te benut­ten en te ver­bin­den met wie we wer­ke­lijk zijn. Hier­door kun­nen we moge­lijk­he­den en vaar­dig­he­den benut­ten die we gewoon­weg niet alleen van het hoofd kun­nen krij­gen. mBIT coa­ching doet dit door de her­se­nen met elkaar uit te lij­nen en te integreren.

De een­vou­dige maar krach­tige tech­niek van mBIT coa­ching (meer­dere brei­nen inte­gra­tie tech­niek) helpt men­sen ver­bin­ding te maken met wie ze wer­ke­lijk zijn, diep van bin­nen. Hier­door kun­nen zij hun aan­ge­bo­ren intu­ï­tieve wijs­heid inzet­ten en de kwa­li­teit van hun beslis­sin­gen en acties vergroten.

mBIT coa­ching kan wor­den gebruikt voor ver­schil­lende onder­wer­pen con­tex­ten, bij­voor­beeld voor men­sen die:

  • … den­ken te weten wat ze wil­len, maar het moei­lijk vin­den in bewe­ging te komen rich­ting hun doel.
  • … een intern con­flict heb­ben tus­sen gedach­ten, gevoe­lens en actie.
  • … onge­wenste gewoon­ten heb­ben, en moeite heb­ben om te stoppen.
  • … het moei­lijk vin­den om beslis­sin­gen te nemen
  • … zeer bezorgd zijn over de risico’s in hun onderneming

 

Wil je ken­nis­ma­ken met mBIT coa­ching neem dan con­tact op met mij. Ik ben een gecer­ti­fi­ceerd mBIT coach.