dési­rée van der jagt

Mijn naam is Dési­rée van der Jagt (1969). Ooit lang gele­den begon ik als ver­slag­ge­ver bij een krant en later werd ik eind­re­dac­teur bij een pers­bu­reau. Na een avond­stu­die soci­o­lo­gie, wat voor mij echt een ver­die­ping op de jour­na­lis­tiek was, ben ik in het advies­vak beland met com­mu­ni­ca­tie als mijn voor­naamste aandachtsgebied.

Sinds 2007 werk ik als zelf­stan­dig advi­seur voor voor­na­me­lijk (semi)overheidsorganisaties. Dus orga­ni­sa­ties die veelal meer wil­len en doen dan alleen winst maken. Via al die opdrach­ten heb ik enorme ken­nis ver­gaard over orga­ni­sa­ties en de men­sen die in die orga­ni­sa­ties wer­ken en hoe zij met elkaar omgaan.

In 2018 heb ik na een twee­ja­rige coa­chop­lei­ding bij het Euro­pees Insti­tuut coa­ching aan mijn acti­vi­tei­ten toe­ge­voegd. Ik werk als coach zoals ik zelf ook ben: nieuws­gie­rig, prak­tisch en oplos­sings­ge­richt. Natuur­lijk met extra nadruk op de per­soon­lijke com­mu­ni­ca­tie. Mijn erva­ring is dat dat echt het ver­schil kan maken.

Van­uit de jour­na­lis­tiek ben ik nog altijd gedre­ven door nieuws­gie­rig­heid. Ken­nis ver­ga­ren en nieuwe din­gen leren zijn voor mij daar­aan onlos­ma­ke­lijk ver­bon­den. Voor mij per­soon­lijk is het van groot belang om leren en ont­dek­ken altijd op mijn agenda te houden.

Naast mijn werk ben ik een semi-fana­tiek ten­nis­ser en gol­fer. Als het even kan, com­bi­neer ik dat met mooie verre reizen.

Nieuws­gie­rig naar mij en wil je per­soon­lijk ken­nis­ma­ken? Dat kan, neem dan con­tact op via  info@desireevanderjagt.nl.

.

 

 

con­tact

dési­rée van der jagt coa­ching
Info@desireevanderjagt.nl
06 52546478

Kamer van Koop­han­del Rot­ter­dam 24423195