Selecteer een pagina

dési­rée van der jagt

Van­uit eigen­heid staat jouw ver­haal cen­traal

aan­pak

Ik werk steeds meer van­uit mijn eigen­heid. Dat doe ik gedre­ven en onaf­han­ke­lijk én altijd gericht op ont­wik­ke­ling. Van­uit eigen­heid wer­ken bete­kent voor mij dat ik dicht bij mij­zelf blijf en van daar­uit keu­zes maak. Bij het coa­chen kies ik daar­door voor een zake­lijke, maar toch per­soon­lijke aan­pak.

Ik bena­der alles posi­tief kri­tisch, wat bete­kent dat ik niets voor zoete koek slik. Met mijn posi­tief kri­tische blik denk ik mee over wat anders en mis­schien wel beter kan. Van­uit mijn ver­le­den als jour­na­list ben ik tome­loos nieuws­gie­rig naar een­ie­der die tegen­over mij zit. Die nieuws­gie­rig­heid gebruik ik om jouw ver­haal boven te halen, maar ik kan daar­door af en toe ook scherp en con­fron­te­rend zijn. Coa­chen kan en mag van mij best schu­ren.

 

loopbaan­­­coaching

Wat drijft jou en wat maakt jou blij? Loop jij vast in je werk? Ben of moet jij op zoek naar iets anders? Met loop­baan­coa­ching inven­ta­ri­se­ren we waar jij warm of koud van wordt, waar jij van gaat glim­la­chen maar bovenal waar jij ener­gie van krijgt. Ik help jou jouw keu­zes inzich­te­lijk te maken en scherp te krij­gen. Met als resul­taat dat jij deze keu­zes ook daad­wer­ke­lijk in daden kunt omzet­ten.

Een tra­ject duurt drie tot vier maan­den. In die peri­ode voe­ren we onge­veer zes tot acht gesprek­ken. De loca­tie bepa­len we in over­leg.

communicatie­coaching

Ver­loopt jouw com­mu­ni­ca­tie met ande­ren niet altijd zoals je graag zou wil­len? Belem­mert het af en toe zelfs jouw effec­ti­vi­teit of die van de men­sen om jou heen? Met com­mu­ni­ca­tie­coa­ching inven­ta­ri­se­ren we de invloed die jouw com­mu­ni­ca­tie heeft op jouw omge­ving. Ik help jou je com­mu­ni­ca­tie zo effec­tief moge­lijk te leren inzet­ten. Met als resul­taat dat jij beter gaat samen­wer­ken en de geza­men­lijke doe­len nog snel­ler in het vizier komen.

Een tra­ject duurt vier tot zes maan­den. In die peri­ode voe­ren we onge­veer acht gesprek­ken. De loca­tie bepa­len we in over­leg.

dési­rée van der jagt

Eigen­heid maakt mooi en af en toe ook lelijk

leider­­schaps­­ontwikkeling

Wat maakt jou nu de lei­der die jij wilt zijn? Met lei­der­schaps­ont­wik­ke­ling gaan we in een serie gesprek­ken op zoek naar jouw levens­mis­sie en visie. Jouw eigen­heid is daar­bij de lei­draad. Ik help jou op basis van die eigen­heid inzicht te krij­gen in de manier waarop jij lei­ding wilt geven aan je eigen leven, zowel privé, pro­fes­si­o­neel als maat­schap­pe­lijk. Want niets is krach­ti­ger dan men­sen die doen wat ze doen omdat ze het wil­len doen.

Een tra­ject duurt vier tot zes maan­den. In die peri­ode voe­ren we onge­veer acht gesprek­ken. De loca­tie bepa­len we in over­leg.

visie

Ieder van ons neemt altijd iets eigens mee. Dat maakt ons uniek en net een tik­kie anders. Die eigen­heid maakt mooi en af en toe ook lelijk: het com­plete palet van onze eigen(n)aardigheden. Vaak schui­ven we dat eigene weg om te vol­doen aan aller­lei ver­wach­tin­gen: van fami­lie, vrien­den of collega’s. Onge­merkt ga je daar­door net een tik­kie min­der func­ti­o­ne­ren.

Op het werk, in je soci­ale leven maar ook thuis. Het is dus zaak om jouw eigen­heid niet uit het oog te ver­lie­zen en zono­dig te her­vin­den. Als jij dat tik­kie anders gewoon met je mee­neemt en durft te laten zien, wordt jouw leven een stuk inte­res­san­ter, leu­ker maar vooral aan­ge­na­mer en relax­ter.

dési­rée van der jagt

Hoe dich­ter je bij jezelf blijft,
hoe gro­ter de kans op suc­ces

mis­sie

Voor mij staat eigen­heid cen­traal. Ik sti­mu­leer je om jouw ver­haal te ver­tel­len en dat lei­dend te laten zijn bij het maken van keu­zes waar jij vol­le­dig ach­ter­staat. Hoe dich­ter je bij jezelf blijft, hoe gro­ter de kans op suc­ces. Wer­ken en leven van­uit eigen­heid ver­groot je geloof­waar­dig­heid. Dat krijg je overal terug: in de wijze waarop je func­ti­o­neert, com­mu­ni­ceert, samen­werkt en leeft met ande­ren.

Naast eigen­heid is per­soon­lijke ont­wik­ke­ling mijn belang­rijk­ste drijf­veer. Ont­wik­ke­ling hoeft niet per se groot te zijn. Het opnieuw leren kij­ken naar mijn omge­ving en het waar­ne­men van zaken die al lang stil­zwij­gend op de ach­ter­grond aan­we­zig zijn, bete­ke­nen voor mij ook ont­wik­ke­ling. Het helpt mij keer op keer nieuwe din­gen in mijn omge­ving en in men­sen te ont­dek­ken.

 

con­tact

dési­rée van der jagt coa­ching
info@desireevanderjagt.nl
06 52546478

Kamer van Koop­han­del Rot­ter­dam 24423195